Geachte ouders, verzorgers,

We kijken terug op een geslaagde feestweek; de sportdag, het open podium en het Waterlandfeest zijn allen goed verlopen. De kinderen hebben er zichtbaar van genoten. Helaas heb ik deze activiteiten aan mij voorbij moeten laten gaan. Afgelopen woensdag ben ik vader geworden van een tweeling. Net na vijven in de middag dienden Lucas en Ruben zich aan. Moeder Astrid en de kinderen maken het goed en het gaat steeds een beetje beter. We verblijven als gezin nog in het ziekenhuis, voor observaties. Dit is voor mij de reden dat ik deze week nog halve dagen aan het werk zal zijn. Later dit schooljaar zullen we nog een bezoekje aan de school brengen!

Hartelijke groet,

Maurice Schaepkens

 

Nieuws uit het team

Dit schooljaar is juf Linda Bogaarts als adjunct directeur van onze school aan de slag gegaan. Bij afwezigheid van meester Maurice is zij het vaste aanspreekpunt voor alle ouders. Zij vervulde afgelopen schooljaar al directietaken, na het vertrek van juf Debby en juf Sylvia.

Meester Sjaak is momenteel de vervanger van meester Devin in groep 7A. De ouders van groep 7A worden via MSI op de hoogte gehouden van de voortgang in deze groep.

 

Daltonbasisschool Waterland de komende jaren

Alle basisscholen in Nederland schrijven per 4 jaren een Schoolplan. Hierin staat omschreven hoe de school vanuit visie en missie de komende jaren te werk zal gaan. De nieuwe schoolplan periode bestrijkt de jaren 2019 – 2023. Tijdens de studiedag van 17 september hebben we in het team een start gemaakt voor dit schoolplan. Medio mei 2019 zal het plan in de medezeggenschapsraad gepresenteerd worden.

We hechten er waarde aan onze ouders te laten meedenken in dit schoolplan. Hiervoor bent u op 2 oktober as. van 19:30 – 21:00 uur van harte uitgenodigd voor een schoolplanavond. We bespreken met elkaar de beleidsterreinen van de organisatie en vullen deze met elkaar in. De gegevens die we hier uit halen nemen we mee in de teamstudiedag van 2 november. Zo stellen we in het team het schoolplan op, mede met informatie vanuit u; onze ouders.

Wilt u met ons meedenken? Geef dit dan aan via de link voor maandag 1 oktober.

https://forms.office.com/

 

Basispoort/Nieuwsbegrip/ MSI

De Stichting Basispoort is een samenwerkingsverband tussen vier grote educatieve uitgeverijen en vier schoolleveranciers. Het doel van de Stichting is een Single Sign On te bieden voor de software van de aangesloten partners.

Vanaf dit schooljaar is Nieuwsbegrip, onze begrijpend lezen methode, ook gekoppeld aan Basispoort. De leerlingen loggen daarom vanaf dit schooljaar op een andere manier in op Nieuwsbegrip, namelijk via Basispoort.

Om de inlog voor Basispoort voor uw kind te realiseren, zullen we volgende week de emailadressen die bij ons bekend zijn in Basispoort invoeren.

Vanwege o.a. de hierboven genoemde reden is het belangrijk dat wij altijd over de meest actuele gegevens beschikken. Wilt u daarom wijzigingen van telefoonnummer, emailadres etc. doorgeven via MSI?

 

Bericht namens de MR

Hallo Ouders en Verzorgers!
De vakantie zit er alweer voor velen op en voor ons ligt een nieuw schooljaar. De kinderen zitten inmiddels ruim een maand in hun nieuwe groep met waarschijnlijk ook een nieuwe leerkracht. Een nieuwe groep waar wij als ouders aan moeten wennen maar zeker ook onze kinderen. Dat het basisonderwijs kampt met een ernstig lerarentekort is niet onbekend. Het blijft dan ook prioriteit van onze schooldirectie om goede leerkrachten voor de klas te krijgen. Immers goed onderwijs vraagt om goede leerkrachten.

Rol van de MR
Het lerarentekort houdt ook de gemoederen binnen de MR bezig. Echter het formatieplan is toch echt een taak die ligt bij de schooldirectie. De personeelsgeleding van de MR heeft een instemmingsbevoegdheid met betrekking tot de vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie. De oudergeleding van de MR wordt door de schooldirectie geïnformeerd omtrent de formatie met vermelding van de beweegredenen en ook de verwachte gevolgen voor het personeel, de ouders en leerlingen. De oudergeleding heeft de mogelijk om mee te denken, maar heeft geen formele zeggenschap over het formatieplan.

De algemene bevoegdheden van de MR bestaan uit de bevoegdheid tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR behartigt geen individuele belangen van ouders, leerlingen of personeel. Daarbij heeft de MR bij bepaalde besluiten een instemmings- of adviesrecht. De bevoegdheden van de MR zijn beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Een huishoudelijk reglement van de MR is in de maak. Dit jaar staan de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de begroting, ouderparticipatie en het jaarplan weer op de agenda. Daarnaast houden we ons ook bezig met een meerjaren schoolplan dat gaat gelden voor de periode 2019 – 2023. In het schoolplan zal de schooldirectie haar plannen voor een langere periode kenbaar maken en welke koers zij de komende jaren wil gaan varen.

Oproep!
Vorig jaar had ik u al beloofd dat de MR regelmatig een stukje in het Waterlandjournaal zou gaan schrijven. Zo houden wij u op de hoogte wat er zich allemaal (beleidsmatig) afspeelt. Maar…nu zouden wij het leuk vinden als u, de ouders/verzorgers, ook regelmatig een stukje gaan schrijven voor het Waterlandjournaal. Dat kan over van alles zijn. Misschien bent u mee geweest naar een schooluitje, kwam uw kind met een onwijs grappig verhaal naar huis of heeft u een leuk idee voor onze school. Schrijft u een stukje voor het volgende Waterlandjournaal? Stuur dit naar mr@obswaterland.nl.

Tenslotte zullen wij binnenkort (letterlijk) meer zichtbaar zijn in de school. Bij de hoofdingang zullen onze foto’s worden geplaatst zodat u makkelijk op ons af kunt stappen met vragen, opmerkingen of suggesties. Mocht u liever een e-mail willen sturen kan dat naar mr@obswaterland.nl.

Namens de MR,

Trisha Abhelakh
(Venkatesh, groep 6a & Vedhika, groep 3b)