Veiligheidsplan Daltonbasisschool Waterland

 

Op Daltonbasisschool Waterland hebben we een integraal veiligheidsplan. Hieronder vindt u een samenvatting van dit plan. Wilt u de volledige versie inzien, dan kunt een afspraak maken met de directie.

Visie.

Een veilig gevoel is een basis om tot ontwikkeling te komen.
Naast dat wij veiligheid als basisvoorwaarden beschouwen, vinden wij dat wij als school een bepaalde verantwoordelijkheid hebben voor de veiligheid van kinderen op Daltonbasisschool Waterland. Binnen onze school verwachten wij dat kinderen elkaar waarderen, respecteren en zorg voor elkaar hebben.

Binnen veiligheid maken wij onderscheid tussen sociale veiligheid en fysieke veiligheid. Onder de sociale veiligheid verstaan wij een beschermd gevoel bij kinderen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de school. Denk hierbij onder andere aan: het sociale contact tussen leerkrachten en leerlingen, tussen leerlingen onderling, de sfeer in een groep/school, het pedagogische klimaat in een groep.  Onder de fysieke veiligheid verstaan wij de mate waarin kinderen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door bijvoorbeeld ongevallen.

Protocol ongewenst gedrag/pesten.

Wij maken onderscheid tussen plagen en pesten. Wat betreft pesten is er een nul-tolerantiebeleid. Om pesten te voorkomen bieden wij lessen aan op sociaal-emotioneel gebied aan de hand van de methode Kwink voor groep 1 t/m 8.

Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid, voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep.

Kwink:

  • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
  • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
  • Zorgt voor een sociaal veilige groep
  • Verhoogt de leeropbrengsten
  • Werkt met vijf bewezen gedragscompetenties.
  • Biedt iedere les unieke filmpjes
  • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid

Link naar informatie over de methode Kwink voor ouders.

Is er toch sprake van pesten in een groep, dan gaat de leerkracht met de betrokken leerlingen in gesprek. Ook de intern begeleider en ouders worden op de hoogte gebracht. Er worden afspraken gemaakt met de leerlingen. Stopt het pesten vervolgens niet, wordt er nogmaals in gesprek gegaan met alle partijen. Mocht ook dit niet baten dan zal de intern begeleider samen met de leerkracht gaan kijken naar een plan van aanpak. Hiervoor wordt de kwaliteitskaart pesten en ongewenst gedrag ingezet.

De kwaliteitskaart ongewenst gedrag bestaat uit stappen en fases die doorlopen worden. Fase 5 is schorsing of verwijdering van een leerling. Gelukkig heerst er op school een goed pedagogisch klimaat en hoeft het pestprotocol zelden worden ingezet.  Bij Fase 5 wordt het protocol schorsen of verwijdering van DHS gebruikt.

Onder ongewenst gedrag valt ook online gedrag, discriminatie en seksuele intimidatie.

Vertrouwenspersonen

Bij sprake van ongewenst gedrag kan er naar de leerkracht, IB-er of directie worden gegaan. Binnen onze organisatie is ook een vertrouwenspersoon voor de leerlingen, ouders en personeel. Dit is Ruben Houtepen. De Haagse Scholen heeft binnen het bestuur ook een vertrouwenspersoon.

 

Ontruimingsplan

Op Daltonbasisschool Waterland is een ontruimingsplan.

Er worden ontruimingsoefeningen gehouden en de teamleden hebben een BHV certificaat. Er zijn voldoende teamleden met een EHBO-diploma. Daarnaast vindt er regelmatig controle van blus apparatuur en alarmsystemen plaats. Er bevindt zich een camera op het schoolplein en er is contact met de wijkagent.

 

Het integraal veiligheidsplan is goedgekeurd door de MR en bij grote wijzigingen wordt het binnen het team en de MR besproken.