De Dalton kernwaarden op Waterland

 

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid
Vrijheid is aan grenzen gebonden. Daarom spreken we van vrijheid in gebondenheid. Er wordt gehandeld vanuit het vertrouwen in de leerlingen en dat vertrouwen dient wederzijds te zijn. Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de mens. Het kind moet leren die vrijheid te hanteren.

Voor het kind is het leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid een proces dat langzaam verloopt. De school zal in een geleidelijk tempo het kind vertrouwd moeten maken. De spelende kleuter en de twaalfjarige schoolverlater zullen ieder op hun eigen manier met die vrijheid en verantwoordelijkheid omgaan.

De vrijheid wordt gebonden door de opdracht, de afgesproken taken, maar ook door de verantwoordelijkheid te dragen en verantwoording te geven.

Een leerling is vrij te kiezen welke zelfstandige taak hij op welk moment doet en in welke volgorde. Hij kiest zelf de hulpbronnen  en eventueel of hij het samen of alleen doet.

2. Zelfstandigheid
Het beginsel van de zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat gezonde leerlingen actief, ontdekkend bezig willen zijn. Hun leerplezier verdwijnt wanneer zij verplicht worden gedurende een groot gedeelte van de schooldag te luisteren. De taak moet ruimte bieden om zelf te ontdekken en zelfstandig na te denken.

3. Samenwerken
Het is juist deze kernwaarde waarin het duidelijkst de levensechtheid van het daltononderwijs te herkennen valt. In de maatschappij komt het samenwerken tenslotte ook terug in het samen spelen, teamsport en het werken binnen teamverband. Op onze school krijgen de leerlingen regelmatig de gelegenheid om samen te werken met hun maatje of met een andere klasgenoot.

4. Effectiviteit en doelmatigheid
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.  Het belangrijkste onderdeel om dit in te zetten is de weekplanning. De leerlingen werken middels eigen werk op de weekplanning een gedeelte op eigen niveau of op tempo gedifferentieerd.

Zo geeft de leerling voor een deel invulling aan zijn eigen ontwikkeling en is de weekplanning op maat. De leerkrachten richten de leeromgeving zo in dat er effectief gewerkt kan worden. Er wordt gebruik gemaakt van doelgerichte instructie en een gedifferentieerd lesaanbod.

5. Reflectie
Het kritisch bekijken van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is een basishouding op een daltonschool. Iedere leerkracht  reflecteert op de praktijk en het handelen in de klas . De leerlingen stellen zichzelf een doel en. reflecteren op hun eigen werk, hun gedrag en keuzes die ze maken.

Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van zelfevaluatie, reflectie en evaluatie. De afspraken zijn geborgd in het daltonbeleidsplan en de daltonhandboeken.