Wat doet de MR?

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een wiskundemethode, huiswerkbegeleiding, of de klassenindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, fuseren met een andere school…. Bijna teveel om op te noemen… Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een organisatie met de ondernemingsraad. Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit. Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Wilt u meer weten van wat een MR doet in algemene zin? Lees dan het huishoudelijk reglement. Hier staat precies in beschreven wat een MR doet, welke rechten en plichten ze heeft en nog veel meer! Verder is er ook het algemene MR reglement van OBS Waterland, waarin de informatie is weergegeven zoals wettelijk is vastgesteld. De MR is bereikbaar via mr@obswaterland.nl.

Bekijk hier alle agenda’s en notulen.

Samenstelling MR

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat op onze school uit 7 personen. Het aantal deelnemers van een MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op dit moment is dit aantal als volgt verdeeld: 4 ouders en 3 leerkrachten.

De MR van Waterland ziet er als volgt uit:

Vertegenwoordigers ouders:

Tom van der Zalm (voorzitter)

Lex Wijker

Thomas van der Zanden

Zacharia Aoujil

Vertegenwoordigers Leerkrachten:

Luca van Geest
Daphne Wolters
Karen Gunst