De route in groep 7 en 8. 

In oktober is er een informatieavond over de route richting voortgezet onderwijs voor de ouders van groep 7 en 8. In november en in januari zijn er open dagen van de middelbare scholen te bezoeken voor de leerlingen van groep 7 en 8. U kunt dit zelf doen als ouder en we gaan ook met groep 8 naar verschillende scholen in de wijk. 

 

Voorlopig advies 

Eind groep 7 wordt er een voorlopig advies gegeven.  

Dit advies wordt samengesteld door de adviescommissie die bestaat uit alle leerkrachten van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. 

We kijken hierbij naar alle aspecten van een leerling. 

We kijken naar: 

 • De sociaal- emotionele ontwikkeling 
 • Werkhouding en gedrag 
 • Motivatie en inzet 
 • Resultaten methode gebonden toetsen 
 • Huiswerkhouding 
 • Leerachterstanden 
 • Leerstijl van de leerling 
 • Vastgestelde diagnoses 
 • De groei in het leerlingvolgsysteem 
 • Behalen van referentieniveau 1F of 1S/2F 

 Het voorlopig advies wordt eind groep 7 tijdens een gesprek besproken met de leerling en de ouders. 

 Bepalen van een definitief advies:
Het definitieve advies wordt bij ons op school bepaald door een adviescommissie. Deze commissie bestaat uit: alle leerkrachten van groep 8, de intern begeleider en de directeur. 

Om het basisschooladvies (BSA) te bepalen kijken wij naar de volgende gegevens: 

 • Voorlopig advies in groep 7 
 • De sociaal- emotionele ontwikkeling 
 • Werkhouding en gedrag 
 • Motivatie en inzet 
 • Resultaten methode gebonden toetsen 
 • Huiswerkhouding 
 • Leerachterstanden 
 • Leerstijl van de leerling 
 • Vastgestelde diagnoses 
 • De groei in het leerlingvolgsysteem 
 • Behalen van referentieniveau 1F of 1S/2F 

 Op basis van bovenstaande gegevens bepalen wij een passend advies voor iedere leerling. Tijdens een adviesgesprek met ouder(s) en kind wordt het onderwijskundig rapport en het schooladvies toegelicht door de leerkracht. 

In januari krijgt de leerling met de ouders, in een gesprek, het schooladvies te horen. 

In februari vindt de doorstroomtoets plaats. Mocht de leerling hoger scoren dan het advies dat gegeven is in januari dan krijgt de leerling een hoger schooladvies. Dit hoeft niet hetzelfde advies te zijn zoals op de toets gegeven en scholen kunnen hiervan afwijken mocht dit in het belang zijn van de leerling. 

Na de doorstroomtoets krijgen alle leerlingen hun definitieve schooladvies, waarmee ze zich kunnen aanmelden bij de school van eerste voorkeur.

 Het onderwijskundig rapport 

In het onderwijskundig rapport komen gegevens die van belang zijn voor de overdracht naar de middelbare school. Hierin staan kind kenmerken, ondersteuning of verrijking die geboden is en de ontwikkeling op sociaal-emotioneel en didactisch gebied. 

Het OKR wordt besproken tijdens het adviesgesprek met de leerling en de ouders. 

In juni is er een warme overdracht met alle middelbare scholen. De leerlingen van groep 8 worden dan doorgesproken met de brugklascoördinator van de middelbare school.
 

Het kiezen van een middelbare school 

Nadat het basisschooladvies is gegeven kunnen leerlingen en ouders kijken bij de open dagen van de middelbare school. De leerkracht van groep 8 zal aan de ouders doorgeven hoe het digitaal aanmeldproces in zijn werk gaat. Er is een aanmeldweek om je kind digitaal aan te melden. Er wordt gevraagd om bij praktijkonderwijs en het vmbo advies 4 scholen op de voorkeurslijst te zetten, voor havo advies 6 scholen en bij vwo 8 scholen.

Op www.scholenwijzer.nl kunnen ouders hun zoektocht beginnen.

Op www.bovo.nl kunnen ouders de procedure nalezen.