Bepalen van een definitief advies:
Het definitieve advies wordt bij ons op school bepaald door een adviescommissie. Deze commissie bestaat uit: alle leerkrachten van groep 8, directie en de intern begeleider.

Om het definitieve basisschooladvies (BSA) te bepalen kijken wij naar de volgende gegevens:

 • Voorlopig advies in groep 7
 • Resultaten methode gebonden toetsen
 • Motivatie en inzet gedurende groep 8
 • Werkhouding en gedrag
 • Huiswerkhouding
 • Cito leerlingvolgsysteem
 • Leerachterstanden
 • Leerstijl van het kind
 • Vastgestelde diagnoses

Op basis van bovenstaande gegevens bepalen wij een passend advies voor iedere leerling. Tijdens een adviesgesprek met ouder(s) en kind wordt het onderwijskundig rapport en definitieve advies toegelicht door de leerkracht.

Bepalen van een heroverweging en aanpassing definitief advies:
In april maken alle leerlingen de Centrale Eindtoets (CET). Hierna is de basisschool verplicht om opnieuw naar de eerder gegeven adviezen te kijken. Dit wordt een heroverweging genoemd. Indien de CET score gelijk of lager is aan het BSA, zal er niet worden overgegaan tot een aanpassing in het advies. Indien de CET score hoger uitvalt, is de basisschool verplicht om het advies te heroverwegen. Dit betekent niet dat er altijd wordt overgegaan tot een aanpassing van het advies. Bij een  heroverweging kijkt de adviescommissie naar de volgende punten:

 • Resultaten CET
 • Resultaten op de methodetoetsen vanaf januari groep 8
 • Inzet en werkhouding
 • Gedrag
 • Cito leerlingvolgsysteem
 • Gekozen VO school

Indien de leerling heeft laten zien dat bovenstaande punten passend zijn bij de niveauwijziging, kan de school overgaan tot een wijziging in het definitieve advies. Dit wordt altijd gedaan in overleg met de ouder(s) en het kind.