Bepalen van een definitief advies:
Het definitieve advies wordt bij ons op school bepaald door een adviescommissie. Deze commissie bestaat uit: alle leerkrachten van groep 8, directie, intern begeleiders en, indien van toepassing, de leerlingbegeleider en betrokken ambulante begeleider.

Om het definitieve basisschooladvies (BSA) te bepalen kijken wij naar de volgende gegevens:

 • Voorlopig advies in groep 7
 • Cito leerlingvolgsysteem
 • Motivatie en inzet gedurende groep 8
 • Werkhouding en gedrag
 • Huiswerkhouding
 • Leerachterstanden
 • Leerstijl van het kind
 • Vastgestelde diagnoses

Op basis van bovenstaande gegevens bepalen wij een passend advies voor iedere leerling. Tijdens een adviesgesprek met ouder(s) en kind wordt het advies toegelicht door de leerkracht. Na dit gesprek kunnen de leerlingen zich gaan inschrijven volgens de procedure van BOVO Haaglanden. http://bovohaaglanden.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no=847


Bepalen van een heroverweging en aanpassing definitief advies:

In april maken alle leerlingen de Centrale Eindtoets (CET). Hierna is de basisschool verplicht om opnieuw naar de eerder gegeven adviezen te kijken. Dit wordt een heroverweging genoemd. Indien de CET score gelijk of lager is aan het BSA, zal er niet worden overgegaan tot een aanpassing in het advies. Indien de CET score hoger uitvalt, is de basisschool verplicht om het advies te heroverwegen. Dit betekent niet dat er altijd wordt overgegaan tot een aanpassing van het advies. Bij een  heroverweging kijken de leerkrachten van groep 8 en intern begeleiders naar de volgende punten:

 • Resultaten CET (we gebruiken het schema op de volgende pagina)
 • Inzet en werkhouding
 • Gedrag
 • Cito leerlingvolgsysteem
 • Gekozen VO school

Indien de leerling heeft laten zien dat bovenstaande punten passend zijn bij de niveauwijziging, kan de school overgaan tot een wijziging in het definitieve advies. Dit wordt altijd gedaan in overleg met de ouder(s) en het kind.

De Cito score (standaardscore) geeft een indicatie van het best passende onderwijstype

501-523 Basisberoepsgerichte leerweg
524-528 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
529-536 Gemengde/theoretische leerweg
537-544 Havo
545-550 Vwo