Geachte ouders, verzorgers,

Op 17 september was de eerste van twee informatieavonden over de schooltijden van onze school. In dit Waterland Journaal leest u een verslag van deze avond, die ook online te volgen was.

Tijdens de avond werden bovenstaande drie onderwerpen behandeld.

De procedure ging in op de diverse momenten dat er beslissingen zijn genomen rondom de schooltijden. Deze beslissingen zijn genomen door de directie van de school, met instemming van de medezeggenschapsraad. (meer over de rol van de medezeggenschapsraad leest u hier)

Bij de heropening van de school op 8 juni 2020 is een continurooster gekozen, dat ook na de zomervakantie is voortgezet. Hier zijn twee beweegredenen voor geweest.

1 De RIVM regels gaven aan dat een heropening kon plaatsvinden. Voor de zomer was niet goed te voorspellen hoe de situatie rondom het Corona virus zich zou ontwikkelen. Om weer terug te gaan naar de schooltijden voor de sluiting van de school, met daarbij meerdere beweging van ouders van en naar school op een dag leek geen goed idee. Gezien de huidige ontwikkelingen is dit een goede beslissing.

2 De doorlopende schooltijden van het continurooster hebben geleid tot een betere inzet van de onderwijstijd. De leerkracht is voortdurend bij de kinderen aanwezig en heeft meer toezicht en zicht op het sociale proces in de groep. Bij een langere middag onderbreking, met toezicht van vrijwilligers op de kinderen is dit minder het geval. Verderop in dit verslag meer hier over.

Namens de medezeggenschapsraad heeft dhr. Pieter Boot aangegeven hoe de MR de gekozen besluiten heeft besproken en overlegd met de directie. De MR ziet erop toe dat de procedure volgens de juiste stappen wordt doorlopen.

De verkennende peiling van voor de zomervakantie is besproken. De link die ouders hebben ontvangen was meer dan een keer in te vullen. De respons van de peiling is dermate hoog; dat vraagtekens gezet kunnen worden bij de geldigheid daarvan. Dit neemt niet weg dat er waardevolle informatie zit in de gegeven antwoorden. Een aandachtspunt voor de volgende peiling is dat er per gezin een peiling kan worden ingevuld; zodat de antwoorden representatief zijn voor de gehele oudergroep.

De uitslagen van de peiling als ook een weergave van alle opmerkingen is hier te vinden als PDF download.

De opmerkingen die ouders gaven zijn onder te verdelen in 4 categorieën.

Lestijden, eindtijden van een schooldag, aandacht voor het nuttigen van de lunch en kosten van de opvang.

Lestijden

De huidige vorm van het continurooster is voldoet aan het wettelijk gestelde minimum van 7520 uur over 8 schooljaren. Dit biedt weinig ruimte voor marge en is niet wenselijk. Gezien de argumenten die ouders hebben aangegeven in de peiling, maar ook met de ervaringen die het team heeft met het huidige rooster zal er voor 30 september zeker een andere invulling aan eindtijden worden gegeven.

Een discussiepunt van deze avond is de invulling van het nuttigen van de boterham als lestijd. Mocht hiervoor gekozen worden als mogelijkheid van een continurooster in de peiling dan zal dit duidelijk onderbouwd worden op 30 september.

Het rooster met een eindtijd tot 15.15 uur biedt over 8 schooljaren een ruime overschrijding van het wettelijke minimum. Bij een mogelijke overgang naar een vorm van continurooster zouden er minder uren worden gedraaid. Krijgen de kinderen dan minder les? De ervaring van nu is dat de kinderen effectiever les krijgen. Hier zal op 30 september en in de informatie brief naar de ouders uitvoeriger bij worden stil gestaan.

Eindtijden van een schooldag

De huidige eindtijd van 14 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is vroeg; de eindtijd van 13 uur op woensdag is niet praktisch met een lunchmoment daar nog net voor. De opmerkingen laten zien dat ook de ouders hier graag andere alternatieven voor zien. Niet in de laatste plaats vanwege de eigen werkzaamheden en ook met het oog op de af te nemen opvang.

Tijdens de informatie over de lestijden modellen zal een dag geschetst worden. Het is een gegeven dat kinderen zich niet 5 uur achterelkaar kunnen concentreren; de afwisseling van lesvormen, didactiek en activiteiten zorgt ervoor dat de kinderen goed tot leren kunnen komen.

Aandacht voor het nuttigen van de lunch

Het is gebleken dat een deel van de leerlingen in 15 minuten moeite heeft de lunch te nuttigen. Dit heeft de aandacht van het team en zal dan ook als zodanig worden opgepakt, zowel nu als in een mogelijk nieuw tijdenrooster.

Kosten van de opvang

Dit onderwerp is tijdens de informatieavond onderbelicht gebleven. In de informatie van 30 september zal dit zeker worden meegenomen. Met de opvangpartners zal worden gesproken over de mogelijkheid van een kortere opvang voor ouders die dit mogelijk zouden kunnen gebruiken.

Voor de peiling na 30 september

Ondanks dat de verkennende peiling niet geheel op statistische waarde vertrouwd kan worden, zijn de opmerkingen die ouders hebben geplaatst van waarde voor de school. Mede op basis daarvan, als ook op basis van de ervaringen die het team heeft opgedaan, zullen op 30 september nieuwe modellen gepresenteerd worden.

Per gezin kan de nieuwe peiling door 1 gezin worden ingevuld. Op 14 oktober vergadert de MR met de directie. Uiterlijk 28 oktober en zoveel eerder dan mogelijk zal de uitslag met u worden gecorrespondeerd.

Schooltijden met ruimere middagpauze en eindtijd tot 15.15 uur zal een model zijn om uit te kiezen. De vormgeving van de TSO zoals deze was, met vrijwilligers, zal een uitdaging zijn.

De informatieavond van 30 september zal wederom te volgen zijn via YouTube. Vragen uit de zaal zullen dan duidelijker hoorbaar zijn. Gezien de richtlijnen voor gezelschappen zoals vrijdag 18 september benoemd, zal het aantal beschikbare zitplekken lager zijn dan dit keer het geval was.

Heeft u vragen voor 30 september stuur deze dan naar directie@obswaterland.nl