Waterland journaal 9

Beste ouders/verzorgers,

In dit Waterland journaal staan de volgende onderwerpen voor u klaar:

  • Portfoliogesprekken
  • Actie Giro 555
  • Ons onderwijs
  • Nieuws uit de MR 
  • Uit het team
  • Dalton
  • Belangrijke data
We wensen u en uw kinderen alvast een fijne vakantie en tot maandag 6 maart!
 
Met vriendelijke groet,
Maurice Schaepkens en Wendy Sark
Directie Daltonbasissch

Portfoliogesprekken

Op vrijdag 24 februari zullen de portfolio’s mee gaan naar huis. In de week na de voorjaarsvakantie zullen de portfoliogesprekken plaatsvinden. (behalve voor groep 1/2A en groep 3). Op dinsdag 7 maart zal er een middag en avond beschikbaar zijn. Deze dag reserveren we zoveel mogelijk voor ouders die meerdere kinderen bij ons op school hebben. Er zal voor elke groep nog een andere middag of middagen beschikbaar zijn. 

In het portfolio zal ook een profielblad staan over de toetsen die afgenomen zijn van ons leerlingvolgsysteem. (Cito) Deze toetsen worden twee keer per jaar afgenomen en worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. Dit zijn vaardigheidstoetsen en geen beheersingstoetsen.

We zijn overgestapt naar een nieuwe versie van Cito en dat heet Leerling in beeld. In de bijlage in Social Schools zit een folder met uitleg voor ouders. 

Het grote verschil voor u zal zijn dat de scores anders staan weergegeven. Er zal aangegeven worden waar uw kind staat ten opzichte van het niveau van de groep waar uw kind in zit. We kijken nu meer naar de groei van uw zoon/dochter. 

Actie giro 555

Wat een acties zijn er bedacht door alle groepen!

Zo zijn er lege flessen verzameld bij groep 3 en 4, opgetreden in het theater door groep 1/2, acties via de socials en als klap op de vuurpijl een rommelmarkt georganiseerd door de leerlingen zelf! Het was prachtig om te zien hoe iedereen zijn eigen spullen wist te verkopen. Er waren ook activiteiten te doen, zoals stuntsteppen en penalty schieten. Je kon marsmallows roosteren en een suikerspin laten maken. Er werden cakejes, fruitspiesjes, koekjes, limonade en nog veel meer lekkers verkocht. Ook waren er leerlingen die zelfgemaakte armbandjes en schilderijtjes verkochten. 

Met elkaar hebben we tot nu toe 2299 euro opgehaald!!

We zijn trots op alle leerlingen van Waterland! 

Ons onderwijs

Zoals u weet starten we elke dinsdag en donderdag met schoolbreed lezen. Tutoren uit de bovenbouw lezen met leerlingen uit groep 1 t/m 6. In groep 1 en 2 wordt er veel voorgelezen. Dit is erg belangrijk voor de woordenschat. Uit onderzoek is gebleken dat een goede woordenschat belangrijk is om goed begrijpend te kunnen lezen. Wilt u meer informatie over voorlezen, dan kunt u bijvoorbeeld naar de website van de bibliotheek. Zij hebben voorleesdagen, uw kind kan lid worden, voorleesfilmpjes en andere informatie zoals mediaopvoeding.

Jeugd | 0-6 jaar (bibliotheekdenhaag.nl)

Jeugd | 6-12 jaar (bibliotheekdenhaag.nl)

Nieuws uit de MR

In de afgelopen weken is weer een hoop gebeurd op school en besproken in de MR. De MR komt ongeveer eenmaal per maand bijeen om verschillende onderwerpen die op en rondom onze school spelen te bespreken. Zo hebben we de laatste keren gesproken over het nieuwe schoolplan voor de jaren 2023-2027. Ook hebben we als MR gesproken over het vertrek van Maurice, de procedure rondom de zoektocht naar een vervang(st)er en de rol die de MR daarin vervult.

Schoolplan 2023-2027

Elke basisschool in Nederland is verplicht om elke 4 jaar een schoolplan op te stellen. Vanuit de overheid is de basiskwaliteit van het onderwijs in de wet vastgelegd. Het schoolplan staat daarnaast en beschrijft de aanvullende kwaliteitsambities van de school en de doelen die het in 4 jaar wil behalen. Daarbij wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in het onderwijsveld en met specifieke aandachtspunten die door de overheid worden meegegeven.

Het schoolplan van onze school loopt aan het einde van dit schooljaar af. Dat betekent dat de school aan een nieuw schoolplan voor de periode 2023-2027 moet werken en dat deze uiterlijk aan het eind van het schooljaar door de MR goedgekeurd moet zijn. Om tot een nieuw schoolplan te komen is op 2 februari door school een ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avond hebben Wendy en Maurice een toelichting op het schoolplan gegeven. Ouders konden hierna over een aantal hoofdonderwerpen een eigen mening geven en hebben zo input gegeven voor het schoolplan. Een verslag van de avond is op 10 februari aan alle ouders toegestuurd.

Het is nu aan de school om met de input van de ouders en de ambities en doelen van de school tot een nieuw concept schoolplan te komen. Dit concept schoolplan zal uiterlijk 31 mei aan de MR worden aangeboden. De MR zal het plan vervolgens bespreken met de directie, met als doel om het schoolplan voor het einde van het schooljaar goed te kunnen keuren.

Procedure vervanging Maurice

Op 2 februari heeft Maurice aan alle ouders laten weten dat hij onze school binnenkort zal verlaten voor een andere uitdaging binnen De Haagse Scholen. Dit betekent dat er een opvolg(st)er zal moeten worden gevonden die het werk van Maurice kan overnemen. De MR heeft adviesbevoegdheid als het gaat om de aanstelling van een nieuwe directeur.

Vanuit de MR is één ouder afgevaardigd die samen met drie leerkrachten en één andere directeur van DHS een adviescommissie vormen. Gezamenlijk heeft deze commissie input kunnen geven op de profielschets voor de functie van directeur op onze school. Daarnaast ontvangen de leden van de commissie een speciale training om vervolgens deel te nemen aan een gesprek met één of meer kandidaten. Op basis van deze gesprekken zal de commissie een advies uitbrengen aan de bovenschools directeur. Deze zal uiteindelijk het besluit nemen en een nieuwe directeur aanstellen voor onze school. Totdat de nieuwe directeur start, zal Maurice onze directeur blijven. Na aanstelling zal Maurice uiteraard ook zorgen voor een goede inwerkperiode.

Vragen aan de MR?

Heeft u vragen of opmerkingen aan de MR? Spreek gerust één van de MR-leden aan op het schoolplein of neem contact met ons op via mr@obswaterland.nl Verslagen van de afgelopen MR-vergaderingen kunnen op de website van de school worden gevonden.

Namens de MR

Tom van der Zalm (voorzitter)

Uit het team

Op vrijdag 24 februari is Pepita Buhre voor het laatst. Na de voorjaarsvakantie zal Monique Rikaart op maandag, dinsdag en vrijdag naast Vera en Stephanie in groep 3 werken. Femke Dijk is sinds 1 februari gestart in groep 1/2A.

Dalton

Op woensdag 15 maart is het landelijke Dalton dag. Wij hebben er dit jaar voor gekozen om tijdens deze Daltondag onze Daltonstudiedag in te plannen. Alle leerkrachten zullen in de ochtend verschillende Daltonscholen bezoeken om inspiratie op te doen voor ons Daltononderwijs. Dit zijn o.a. ook de Daltonscholen waar wij sinds vorig jaar een lerend netwerk mee zijn gestart. Samenwerken is een belangrijke kernwaarde binnen ons Daltononderwijs. Dit samenwerken gebeurt ook tussen Daltonscholen uit de regio. Door samen te werken kom je verder in ontwikkeling. 

 

Belangrijke data

Zaterdag 25 februari  start voorjaarsvakantie

Maandag 6 maart   weer naar school. Deze week portfoliogesprekken.

Dinsdag 7 maart  porfoliogesprekken middag en avond.

Dinsdag 7 maart    start project ‘menselijk lichaam’. 

Woensdag 15 maart studiedag (alle leerlingen vrij)

Donderdag 16 maart groep 1/2 thuis i.v.m. bezorgen meubilair.

Donderdag 16 maart Kangoeroewedstrijd