De daltonwerkwijze is gebaseerd op ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst. Helen Parkhurst begon als leerkracht in 1904. Zij kreeg te maken met een school met veertig leerlingen verdeeld over acht leerjaren. Op een  klassikale manier lesgeven was onmogelijk.

Helen Parkhurst koos voor een aanpak van een minimum aan lesgeven en een maximum aan zelfstudie. Zij overlegde met de leerlingen over wat hun eigen verantwoordelijkheid zou kunnen zijn en wat die van de leerkracht. De leerlingen beloofden dat zij aan hun taak zouden werken en die op tijd af zouden hebben.

Later werden deze ideeën aangepast en toegepast in de State Highschool in Dalton om de efficiency van het onderwijs te verhogen. Naar deze plaats is het daltononderwijs vernoemd.

Daltonprincipes

Helen Parkhurst kwam tot de volgende drie daltonkernwaarden:

1.       Vrijheid en verantwoordelijkheid
2.       Zelfstandigheid
3.       Samenwerken

Sinds het schooljaar 2012-2013 zijn daar door de Nederlandse Dalton Vereniging  (NDV) de volgende drie kernwaarden aan  toegevoegd.

4.       Effectiviteit en doelmatigheid
5.       Reflectie
6.       Borging

Deze 6 kernwaarden van het daltononderwijs hebben als doel het leer- en leefklimaat op elkaar af te stemmen. Al vanaf de dag dat een vierjarige  naar school komt, wordt hij/zij geconfronteerd met deze waarden. Al snel blijkt dat ook jonge leerlingen begrijpen wat er van hen verwacht wordt.

Een school die volgens de daltonprincipes werkt, schept ruimte en geeft leerlingen de gelegenheid zelfstandig of samen te werken aan een taak.

Het onderwijs op onze school werkt stimulerend en past zich door middel van de daltonprincipes aan de leefomgeving van het kind aan.

 

De zes dalton kernwaarden op Waterland

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid
Vrijheid is aan grenzen gebonden. Daarom spreken we van vrijheid in gebondenheid. Er wordt gehandeld vanuit het vertrouwen in de leerlingen en dat vertrouwen dient wederzijds te zijn. Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de mens. Het kind moet leren die vrijheid te hanteren.

Voor het kind is het leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid een proces dat langzaam verloopt. De school zal in een geleidelijk tempo het kind vertrouwd moeten maken. De spelende kleuter en de twaalfjarige schoolverlater zullen ieder op hun eigen manier met die vrijheid en verantwoordelijkheid omgaan.

De vrijheid wordt gebonden door de opdracht, de afgesproken taken, maar ook door de verantwoordelijkheid te dragen en verantwoording te geven.

Een leerling is vrij te kiezen welke zelfstandige taak hij op welk moment doet en in welke volgorde. Hij kiest zelf de hulpbronnen  en eventueel of hij het samen of alleen doet.

2. Zelfstandigheid
Het beginsel van de zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat gezonde leerlingen actief, ontdekkend bezig willen zijn. Hun leerplezier verdwijnt wanneer zij verplicht worden gedurende een groot gedeelte van de schooldag te luisteren. De taak moet ruimte bieden om zelf te ontdekken en zelfstandig na te denken.

3. Samenwerken
Het is juist deze kernwaarde waarin het duidelijkst de levensechtheid van het daltononderwijs te herkennen valt. In de maatschappij komt het samenwerken tenslotte ook terug in het samen spelen, teamsport en het werken binnen teamverband. Op onze school krijgen de leerlingen regelmatig de gelegenheid om samen te werken met hun maatje of met een andere klasgenoot.

4. Effectiviteit en doelmatigheid
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen.  Het belangrijkste onderdeel om dit in te zetten is de weekplanning. De leerlingen werken middels eigen werk op de weekplanning een gedeelte op eigen niveau of op tempo gedifferentieerd.

Zo geeft de leerling voor een deel invulling aan zijn eigen ontwikkeling en is de weekplanning op maat. De leerkrachten richten de leeromgeving zo in dat er effectief gewerkt kan worden. Er wordt gebruik gemaakt van doelgerichte instructie en een gedifferentieerd lesaanbod.

5. Reflectie
Het kritisch bekijken van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is een basishouding op een daltonschool. Iedere leerkracht  reflecteert op de praktijk en het handelen in de klas . De leerlingen stellen zichzelf een doel en. reflecteren op hun eigen werk, hun gedrag en keuzes die ze maken.

6. Borging
Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van zelfevaluatie, reflectie en evaluatie. De afspraken zijn geborgd in het daltonbeleidsplan en de daltonhandboeken.

We houden u via het Waterlandjournaal maandelijks op de hoogte van alles op het gebied van Dalton op onze school.